Likwidacja Federacji Gospodarki Nieruchomościami

W dniach 29-30 sierpnia 2014 r. w trakcie Nadzwyczajnego Zebrania Rady Krajowej Federacji Gospodarki Nieruchomościami została podjęta jednogłośna uchwała o likwidacji Federacji Gospodarki Nieruchomościami. Uroczyste zebranie oraz ostatnie dwu dniowe szkolenie Przedstawicieli poszczególnych stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji odbyło się w miejscowości Brenna w Beskidzie Żywieckim. Zebranie rozpoczął oraz prowadził Prezydent Federacji Arkadiusz Borek. Przedstawiciele stowarzyszeń zdecydowali jednogłośnie, że wypracowany zysk za 2013 r. w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych zostanie podzielony i przekazany do Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz do wszystkich zrzeszonych w likwidowanej Federacji stowarzyszeń.

FEDERACJA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI powstała w 2008 r. z inicjatywy organizacji pozarządowych związanych z gospodarką nieruchomościami. Jako jedyna polska Federacja skupiąca stowarzyszenia nieruchomościowe nigdy nie pobierała od swoich stowarzyszeń skladek członkowskich. Federacja corocznie wypracowywała dodatni wynik finanowy, a w całym okresie funkcjonowania wydała przeszło 2.000 dzienników praktyk zawodowych dla zarządców nieruchomości, pośredników w obroce nieruchomościami oraz rzeczonawców majątkowych, jak i również przeprowadziła szereg weryfikacji praktyk zawodowych. Przedstawiciele Federacji uczestniczyli w pracach Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz byli cenionymi ekspertami i autorami wielu polityk i strategii mieszkalnictwa dla miast i gmin z terenu całego kraju.  

Prezydent Federacji Arkadiusz Borek w imieniu wszystkich organów stautowych Federacji Gospodarki Nieruchomościami podziękował zebranym Przedstawicielom stowarzyszeń za wspólne i cenne lata współpracy oraz wymiany wzajemnych doświadczeń zawodowych. „Dziś czekają nas zupełnie nowe wyzwania w świetle wprowadzonej deregulacji zawodów nieruchomościowych, wyzwania, ale również konkretne i realne możliwości a taże duże perspektywy związane z nowo utworzoną przez nas Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami, do której przystąpiło również już wiele stowarzyszeń nieruchomościowych, zachowując przy tym pełną dotychczasową autonomiczność.  Izba dzięki skupionym w niej już prawie 300. przedsiębiorcom z branży nieruchomościowej zapewnia kontynuację dobrych praktyk, zasad etyki zawodowej oraz standardów zawodowych. Jest w chwili obecnej największą branżową izbą nieruchomościową i jedną z największych Izb na terenie naszego kraju, stanowi potężny potencjał merytoryczny, społeczny oraz ekonomiczny, jest solidnym i wiarygodnym parterem w rozmowach i konsultacjach również z samym Ustawodawcą. To nasz wspólny olbrzymi sukces. Izba wydaje licencje dla zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami, których nikt nigdy nam już nie zlikwiduje ani nie odbierze - stwierdził Arkadiusz Borek".

Przedstawiciele stowarzyszeń zawodów nieruchomościowych uczestniczący w dwu dniowym Nadzwyczajnym Zebraniu Rady Krajowej FGN pokreślili otwarty charakter Izby co do udziału innych stowarzyszeń nieruchomościowych oraz zainteresowanych osób fizycznych związanych z rynkiem nieruchomości.

W świetle wprowadzonej deregulacji, braku spójnych decyzji oraz narastających problemów ekonomicznych istniejących jeszcze federacji i stowarzyszeń nieruchomościowych, jedynym alternatywnym rozwiązaniem jest powołana i funkcjonująca już Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami - stwierdzili po dwu dniowej dyskusji Przedstawiciele stowarzyszeń zawodów nieruchomościowych.

Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy dotychczas współpracowali z Federacją Gospodarki Nieruchomościami.

Wszystkich zainteresowanych dalszą merytoryczną współpracą, szczególnie stowarzyszenia nieruchomościowe, zapraszamy do przystąpienia do Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

 

Federacja Gospodarki Nieruchomościami   Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami


Strona główna | Wiadomości | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE...

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE STANOWISKA GIODO ORAZ ORZECZEŃ SĄDÓW

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1025)

Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024)

Podstawowym celem ustawy jest określenie praw i obowiązków organów, instytucji i osób prowadzących zbiory danych osobowych oraz praw osób, których dane są przechowywane w zbiorach w taki sposób, aby zagwarantować maksymalną ochronę praw i wolności osoby fizycznej oraz poszanowania jej życia publicznego.

Podmiot i przedmiot

Przetwarzanie danych może mieć miejsce ze względu na dobro:

- publiczne

- osoby fizycznej, której dane dotyczą

- osób trzecich

 

ustawę stosuje się do przetwarzania danych

- w systemach informatycznych

- w kartotekach

- w księgach

- w wykazach

- w innych zbiorach ewidencyjnych

 

Podmiotowo ustawa obejmuje:

- organy państwowe

- samorząd terytorialny

- inne państwowe i komunalne jednostki organizacyjne

- podmioty niepaństwowe realizujące zadania publiczne

- osoby prawne

- osoby fizyczne

- jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej przetwarzające dane w związku z działalnością

- zarobkową

- zawodową

- dla realizacji celów statutowych wyłączenie: przetwarzanie danych przez osoby fizyczne w celach osobistych

 

Niektóre pojęcia i definicje

 

DANE OSOBOWE

Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

- ustalenie tożsamości bezpośredniej

- ustalenie tożsamości pośredniej przez powołanie numeru identyfikacyjnego albo jednego lub kilku czynników określających jej cechy fizyczne, umysłowe, ekonomiczne kulturowe i społeczne

 

ZBIÓR DANYCH

należy do podstawowych pojęć omawianej ustawy. Ustalenie zakresu tego pojęcia ma zasadnicze znaczenie dla wyznaczenia zakresu stosowania całej ustawy oraz jej poszczególnych rozwiązań.

W rozumieniu komentowanej ustawy zbiorem danych jest:

- zestaw danych o charakterze osobowym,

- posiadający własną strukturę,

- w którym dane są dostępne według określonych kryteriów.

Nie jest natomiast istotne to, czy zestaw ten jest scentralizowany czy rozproszony, jednolity albo podzielony funkcjonalnie.

 

PRZETWARZANIE DANYCH

Oznacza ono jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, od ich pozyskania do usunięcia (wymazania). Terminem tym objęte są takie działania, jak:

zbieranie,

utrwalanie,

przechowywanie,

opracowywanie,

zmienianie,

łączenie,

zestawianie,

wywoływanie,

udostępnianie,

rozpowszechnianie,

przesyłanie,

usuwanie,

a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Wystarczy zatem, iż realizowana jest którakolwiek z podanych operacji (np. samo zbieranie danych), a nawet operacja inna niż wymieniona w tym przepisie mająca za przedmiot dane osobowe, aby należało uznać, iż dochodzi do "przetwarzania danych", co otwiera drogę do stosowania regulacji zawartej w omawianej ustawie. Można nawet twierdzić, iż samo czytanie danych osobowych przez administratora danych lub jego pracownika stanowi już przetwarzanie danych w rozumieniu ustawy.

 

ZASADY PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: (art. 23 ust. 1)

- osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych np. badania sondażowe, marketingowe, dane klienta

- zezwalają na to przepisy prawa np. rejestr USC, meldunkowe, ewidencji ludności, podatkowe

- jest niezbędne osobie, której dane dotyczą, w celu wywiązania się z umowy, której jest stroną, lub na życzenie w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy np. umowy sprzedaży, ubezpieczenia, kredytowej, pożyczkowej

- jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego np. zadania własne, zlecone powierzone jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych

- udostępnianie danych jest dopuszczalne także wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, osób trzecich, którym te dane są przekazywane- a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą np. do powyższych czynności zalicza się marketing bezpośredni własnych produktów i usług administratora oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Organ, instytucja, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych

 

Niektóre obowiązki administratora danych

- dołożenie należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest zobowiązany do przetwarzania danych zgodnie z prawem, zgodnie celowością i adekwatnością, merytorycznie poprawnie

- wdrożenie zasad organizacyjno - technicznych oraz informatycznych służących ochronie zbiorów i systemów informatycznych - w tym powołanie administratora bezpieczeństwa informacji oraz wprowadzenie instrukcji wskazanych w Rozporządzeniu

- zarejestrowanie przetwarzanych przez siebie zbiorów danych osobowych, prowadzenia ewidencji pomieszczeń gdzie są przetwarzane dane osobowe, upoważnień pracowników do przetwarzania oraz zbiorów rejestrowanych i nierejestrowanych

- informowanie osób, których dane dotyczą w momencie zbierania w zakresie: siedziby administratora, celu zbierania, prawa wglądu do swoich danych, źródeł danych - gdy pochodzą nie od tej osoby, ale z tzw. źródeł zewnętrznych, uprawnień osoby, której dane dotyczą pod kątem kontroli

- przygotowanie  i wdrożenie dokumentacji przewidzianej prawem: polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym

 Partnerzy FGN:

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie
Instytut Gospodarki Nieruchomościami
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ekspertyz i Analiz Niruchomości
Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nierucomości Silesia
Mazowieckie Stowarzyszenie Gospodarki Nieruchomościami Special
Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości z Wrocławia
Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości Inwestycyjnych
Stowarzyszenie Nasz Dom

 

Reklama:

Zarządzanie nieruchomościami

Żadna część jak i całość utworów zamieszczonych na stronie Federacji Gospodarki Nieruchomościami nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny, jak i na wszelkich innych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody osoby reprezentującej Federację Gospodarki Nieruchomościami. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody osoby reprezentującej Federację Gospodarki Nieruchomościami, bądź/lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
Zamknij

Strona fgn.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.